Публичная оферта

Оферта про укладення публічного договору роздрібної купівлі-продажу товарів на відстані

1. Загальні положення
1.1. Дана оферта (далі – «Оферта») є офіційною пропозицією Фізичної особи підприємця  СОЛОВ'ЄНКО ПОЛІНИ МИКОЛАЇВНИ, в особі СОЛОВ'ЄНКО ПОЛІНИ МИКОЛАЇВНИ, яка діє на підставі Виписки з ЄДР, (далі - «Продавець»), укласти Публічний договір роздрібної купівлі-продажу товарів на відстані (далі - «Договір») на інтернет-сайті «https://volti.ua/», (далі - «Інтернет-сайт»).
1.2. У цій Оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають наступне значення:
«Покупець» - фізична особа, що уклала з Продавцем цей Договір на умовах, викладених нижче.
«Замовлення» - комплекс дій Покупця, що складається з: обрання товару(ів), поміщення товару(ів) у кошик, зазначення Покупцем усіх необхідних даних та натискання на кнопку «Підтвердити замовлення» на сторінці https://volti.ua/ Інтернет-сайту, автоматичного переходу на наступну сторінку Інтернет-сайту, а також, у випадку обрання способу розрахунків «Кредитна карта / Дебетова карта» на сторінці https://volti.ua/ Інтернет-сайту, зазначення усіх необхідних платіжних реквізитів даних та здійснення оплати.
«Товар» - об’єкт угоди сторін, який був придбаний Покупцем у Продавця шляхом здійснення Замовлення.
«Інтернет-магазин» - розділ «Каталог» Інтернет-сайту, призначений для здійснення роздрібної купівлі-продажу товарів на підставі ознайомлення Покупця з основними характеристиками та описом товарів, що пропонуються для придбання.
1.3. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем цієї Оферти (акцептом) та моментом укладення цього Договору вважається момент здійснення Замовлення Покупцем.

2. Предмет договору

2.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця Товар(и), а Покупець зобов'язується оплатити і прийняти Товар(и) на умовах зазначених у цьому Договорі.
Цей Договір регулює роздрібну купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, в тому числі:
• добровільний вибір Покупцем Товару(ів) в Інтернет-магазині;

• самостійне оформлення Покупцем Замовлення на Інтернет-сайті;

• обрання способу доставки та оплати вартості Товару(ів);

• здійснення оплати вартості Товару(ів) та їх доставки;

• обробку Замовлення, надіслання та передання Товару(ів) у власність Покупця.

3. Порядок оформлення замовлення

3.1. Покупець має право оформити Замовлення на будь-який товар, представлений в Інтернет-магазині і який є у наявності, через функцію «Кошик».
3.2. За відсутності Товару Покупець має право замінити його товаром аналогічної моделі, відмовитися від Товару або скасувати Замовлення.
3.3. Продавець має право відмовитися від обробки Замовлення та надіслання Товару(ів) Покупцеві у випадку, якщо відомості, вказані Покупцем під час здійснення Замовлення, є неповними або викликають підозру щодо їх дійсності.

4. Ціна товару, спосіб, строки та порядок розрахунків, вартість та спосіб доставки товару

4.1. Ціни на товари визначаються Продавцем самостійно та вказані в Інтернет-магазині.
4.2. Ціни на товари можуть змінюватись Продавцем в односторонньому порядку залежно від кон’юнктури ринку та інших факторів, які впливають на ціноутворення. При цьому ціна Товару(ів), вартість якого(их) оплачена Покупцем в повному обсязі, не може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку.
4.3. Продавець може надавати знижки (здійснювати тимчасове зменшення ціни товару) шляхом проведення акцій або надіслання Покупцю відповідного промо-коду. Продавець має право на свій розсуд визначати умови зазначених акцій та використання промо-коду Покупцем. У будь якому випадку знижка за відповідним промо-кодом може бути отримана Покупцем лише одного разу, при цьому, дія промо-коду не поширюється на Товар, ціна якого була знижена згідно умов акції.
4.4. Здійснюючи Замовлення Покупець має можливість обрати один з запропонованих Продавцем на сторінці 
https://volti.ua/ Інтернет-сайту способів оплати. Обираючи відповідний спосіб оплати Товару(ів) Покупець погоджується з порядком та строком здійснення платежу, а також вартістю послуг (розміром комісії) відповідної платіжної системи або оператора.
4.5. Здійснюючи Замовлення Покупець має можливість обрати один з запропонованих Продавцем на сторінці 
https://volti.ua/ Інтернет-сайту способів доставки Товару(ів). Обираючи відповідний спосіб доставки Товару(ів) Покупець приймає на себе зобов’язання сплатити зазначену під час здійснення Замовлення вартість доставки Товару(ів).
4.6. Продавець залишає за собою право скасувати будь яке Замовлення Покупця якщо останнім не здійснено часткової або повної передоплати вартості Товару(ів).

5. Права та обов'язки сторін:

5.1. Продавець має право:
5.1.1. на відшкодування витрат безпосередньо пов’язаних з виконанням цього Договору, а саме: витрат з пакування та надіслання Покупцю Товару(ів) вартістю 3000 (тисячі) гривень та більше, що придбані та відправлені останньому на умовах доставки з післяплатою (накладеним платежем) або іншими подібними умовами, в сумі 5 (п’ять) відсотків вартості такого(их) Товару(ів) (далі – «Компенсація»). Сума Компенсації підлягає сплаті Покупцем під час здійснення відповідного Замовлення. У випадку отримання Товару(ів), що придбаний(і) та надісланий(і) на умовах доставки з післяплатою (накладеним платежем) або подібними умовами та внесення оплати, розмір належної до сплати Покупцем суми грошових коштів за Товар(и) підлягає зменшенню на розмір Компенсації. У випадку відмови від отримання Товару(ів) (за виключенням випадків відмови Покупця від отримання пошкодженого Товару(ів)), або нез’явлення Покупця для отримання Товару(ів) протягом визначеного правилами відповідної служби доставки строку безкоштовного зберігання Товару(ів), або відмови від внесення післяплати (накладеного платежу) або подібного платежу, сума Компенсації не підлягає поверненню та використовується Продавцем на відшкодування витрат безпосередньо пов’язаних з виконанням цього Договору.
5.1.2. продавати Товар на акційних умовах, з якими Покупець може ознайомитись на сторінці 
https://volti.ua/.

5.2. Продавець зобов’язаний:
5.2.1. надіслати та передати Покупцеві Товар у відповідності до умов цього Договору та Замовлення Покупця.

5.2.2. не розголошувати будь-які персональні данні Покупця і не надавати доступ до таких даних третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством, або за бажанням самого Покупця, або коли таке розголошення чи надання доступу зумовлено виконанням цього Договору або захистом прав, що надані цим Договором.

5.3. Покупець зобов'язаний:

5.3.1. своєчасно оплатити та отримати Товар(и) відповідно до умов цього Договору;
5.3.2. нести витрати з оплати вартості послуг з надіслання Товару(ів) та послуг (комісії) за здійснення оплати;

5.3.3. відшкодувати Продавцеві витрати безпосередньо пов’язані з виконанням цього Договору у випадках та у порядку зазначеному у пункті 5.1.1. цього Договору.
5.4. Покупець має право:

5.4.1. вимагати виконання умов цього Договору.

6. Відповідальність сторін

6.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим Договором та чинним законодавством України.

6.2. Продавець не несе відповідальності за:

6.2.1. змінений виробником зовнішній вигляд, комплектацію Товару(ів);
6.2.2. за незначні розбіжності кольорової гами Товару(ів), що може відрізнятися від зображення Товару(ів) в Інтернет-магазині через різній тип та різне налаштування моніторів персональних комп'ютерів та інших пристроїв;

6.2.3. за зміст і правдивість інформації, наданої Покупцем при здійсненні Замовлення;

6.2.4. за затримку і перебої в обробці Замовлення, надіслання та передання Товару(ів), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою контролю Продавця;

6.2.5. за незаконні дії, здійснені Покупцем під час здійснення Замовлення.
6.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями третім особам або їх майну. Покупець несе особисту відповідальність за дотримання конфіденційності свого е-mail і пароля, що використовуються для входу до особистого кабінету Покупця. Продавець не несе відповідальності за правильність зазначених під час здійснення Замовлення даних Покупця, наслідки несвоєчасного оновлення Покупцем таких даних та наслідки доступу третіх осіб до особистого кабінету Покупця.
6.4. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від відповідальності за невиконання умов цього Договору протягом строку існування відповідних обставин. Під обставинами непереборної сили для цілей цього Договору розуміються події, що мають надзвичайний та непередбачений характер та які об’єктивно унеможливлюють виконання передбачених цим Договором зобов’язань.

7. Інші умови

7.1. Продавець залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього Договору, які набувають чинності з моменту їх публікування на Інтернет-сайті та розповсюджуються на Замовлення, здійсненні з моменту опублікування відповідних змін на Інтернет-сайті.
7.2. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при здійсненні Замовлення. При цьому, при здійсненні Замовлення Покупець надає Продавцю згоду на обробку своїх персональних даних в розумінні ЗУ «Про захист персональних даних» без обмеження терміну дії такої згоди для цілей виконання зобов’язань та захисту прав, які виникають з цього Договору, ведення Продавцем бухгалтерського та податкового обліку.

8. Порядок повернення товару належної якості

8.1. Повернення Товару(ів) належної якості здійснюється у випадку розірвання цього Договору відповідно до пункту 10.3. цього Договору. Для здійснення права на розірвання цього Договору та повернення Товару(ів) належної якості Покупець повинен зберігати такий(і) Товар(и) у незміненому стані. Повернення Товару(ів) належної якості здійснюється Покупцем тим же самим шляхом, яким здійснювалося надіслання такого(их) Товар(ів) Продавцем.

8.2. Витрати щодо повернення Товару(ів) підлягають відшкодуванню Продавцем після отримання Товару(ів) від Покупця та встановлення, що повернутий(і) Товар(и) відповідає(ють) вимогам пункту 8.1. цього Договору.

8.3. При поверненні Покупцем Товару(ів) належної якості, Продавець повертає Покупцеві сплачену за Товар(и) грошові кошти та відшкодовує Покупцю зазначені в пункті 8.2. цього Договору витрати протягом 30 банківських днів з моменту встановлення, що повернутий(і) Товар(и) відповідає(ють) вимогам пункту 8.1. цього Договору. Повернення грошових коштів здійснюється шляхом грошового переказу на банківський рахунок з якого Покупцем було здійснено оплату за Товар(и) або на будь-який належний Покупцю банківський рахунок, якщо оплату за Товар(и) було здійснено Покупцем не з банківського рахунку. У останньому випадку повернення грошових коштів здійснюється після надання Покупцем Продавцю відповідних банківських реквізитів.

9. Якість товару, гарантійний строк, порядок ремонту та порядок прийняття претензій
9.1. Якість товару відповідає встановленим законодавством України вимогам для відповідного типу товарів.

9.2. Приймання відповідних пропозицій та претензій від Покупців здійснюється Продавцем протягом чотирнадцяти днів з моменту здійснення Замовлення.

10. Термін дії договору

10.1. Цей Договір діє до повного виконання зобов’язань сторонами, за винятком випадків його дострокового розірвання.

10.2. Цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін та і інших випадках, передбачених даним Договором і чинним законодавством України.
10.3. Покупець має право розірвати цей Договір та повернути Товар(и) належної якості. Розірвання Договору у вищезазначеному випадку здійснюється шляхом надіслання Покупцем відповідного повідомлення на зазначену в цій Оферті адресу місцезнаходження Продавця протягом чотирнадцяти днів з моменту здійснення Замовлення та одержання на е-mail тексту цієї Оферти та, у відповідних випадках, квитанції про оплату.

 

ФОП СОЛОВ'ЄНКО ПОЛІНА МИКОЛАЇВНА

Місцезнаходження: 21000, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, буд. 70

ЄДРПОУ 3320706402

МФО   302689

UA813026890000026009055363462